Ndërmjetësim Ligjor Tregtar

Zgjidhja e çështjeve Tregtare në drejtim të Pronësisë Industriale

Zgjidhja e Konflikteve mes Shoqërive Tregtare

Hartimi i Kontratave të Ndryshme

Hartimi i Marrëveshjeve Eksluzive

Regjistrimi i Kontratave, Liçensave Eksluzive dhe Jo Eksluzive

Scroll to Top