Shërbimet

" Rregjistrimi i pronesisë industriale, është vlerë e shtuar e biznesit tuaj. "

Ekspertizë në Regjistrimin e Pronësisë

Regjistrim i Pronesisë Industriale

Marka, Patenta, Disenjo Industriale, Modele Përdorimi , Tregues Gjeografike.

Regjistrim Pronësie Intelektuale për të Drejtën e Autorit (Copyright)

Temat e Doktoraturave, Projekteve, Krijimtaritë, Pamjet Pamore, IT, etj.

Ndërmjetesim Ligjor

Çështje Civile, Tregtare, Familjare, Pronash, Penale.

ÇFARË ËSHTË PATENTA?

Patenta është një e drejtë ligjore ekskluzive që jepet për një shpikje. Shpikja është një produkt ose proces që siguron një mënyrë të re për të bërë diçka ose ofron një zgjidhje të re teknike për një problem. 

ÇFARË ËSHTË MARKA TREGTARE ?

Marka tregtare është një shenjë dalluese, e cila identifikon mallra apo shërbime të ofruara nga një individ apo ndërmarrje e caktuar. Origjina e saj e ka zanafillën nga kohët e lashta, kur artizanët riprodhuan nënshkrimet e tyre ose “markat” në produktet e tyre artistike apo të përdorimit të përditshëm. 

TrademarkProtection-Cyprus
mediation

Ndërmjetsimi

Ndërmjetësimi është veprimtari jashtëgjyqësore, në të cilën palët kërkojnë zgjidhjen e një mosmarrëveshjeje me anë të një personi të tretë asnjanës (ndërmjetësit), për të arritur një zgjidhje të pranueshme të mosmarrëveshjes dhe që nuk bie në kundërshtim me ligjin. 

ÇFARË ËSHTË DIZAJNI INDUSTRIAL ?

Dizajni industrial është aspekti dekorativ apo estetik i një artikulli. Dizajni mund të përbëhet nga karakteristika tridimensionale, si forma ose sipërfaqja e një artikulli, ose nga tipare dydimensionale, si motive, vija ose ngjyra.

architecture, blueprint, floor plan
Scroll to Top